ANBI

Hier staan alle gegevens met betrekking tot ANBI

RSIN:                                  816399256

Statutaire naam:            Progressief Accoord Coevorden

Ook genoemd:                 PAC

Rechtsvorm:                     Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Statutaire zetel:               Coevorden

Adres:                                 Rhododendron 1,  7742SN Coevorden

Postadres:                         Rhododendron 1,  7742SN Coevorden

Internetadres:                  www.pac-coevorden.nl / vereniging.pac-coevorden.nl

E-mail adres:                    bestuur@pac-coevorden.nl

Datum oprichting:           11-12-1989

Datum akte laatste Statutenwijziging:  15-04-2011

Activiteiten/SBI-code:    9492 – Politieke organisaties

Doelstelling:

PAC is een lokale, politieke partij in de gemeente COEVORDEN.

  1.  De inwoner staat centraal. Wij hebben vertrouwen in wat onze inwoners zelf kunnen. Diegenen die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben kunnen op ons rekenen.
    We zijn ervan overtuigd dat zeggenschap en regie dicht bij de inwoners in de eigen omgeving bijdraagt aan het welzijn van iedereen. De betrokkenheid en medezeggenschap van de inwoners willen we actief versterken door de dialoog met alle inwoners op thema’s aan te gaan.
  2. De geloven in de kracht van Coevorden en de unieke positie die onze gemeente in de grensstreek met Duitsland en Overijssel heeft. Wij staan voor een duurzame inrichting van onze gemeente waarbij het ook in de toekomst goed wonen, leven, werken en recreëren is. Vanuit een rijke historie en eigen identiteit. Wij geloven niet in gemeentelijke schaalvergroting, een fusie met andere gemeenten wijzen we af.
  3. Op milieugebied willen we de meest groene, innovatieve en duurzame gemeente in Drenthe zijn. Het PAC gaat voor Coevorden Klimaatneutraal in 2030.
  4. Het PAC wil dat financiële middelen worden ingezet om de lokale democratie te versterken. Dorps- en wijkbudgetten geven naast het stimuleringsfonds kansen om dorp- en wijkvisies tot uitvoer te brengen.
  5. Het PAC wil dat wethouders in het kader van gebiedsgericht werken aanspreekpunt worden voor een bepaald gebied binnen de gemeente. Dit versterkt de binding tussen inwoners en bestuur.
  6. Tevens wil het PAC dat naast inspreek- en meespreekrecht, de fracties inwoners op expertise ruimte kunnen geven hun inbreng te hebben bij onderwerpen die geagendeerd staan.

Bestuur en leden van de vereniging PAC zijn allen vrijwilligers, en worden niet beloond voor hun verenigingsactiviteiten. Zij ontvangen slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten t.b.v de vereniging.

Bestuur PAC:

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Vacant
Penningmeester: Edmond M.M. Lafort
Rhododendron 1
7742SN COEVORDEN
0524 – 750380
Algemeen bestuurslid: Kornelis G. Roossien
Bolderik 14
7742TG COEVORDEN
0524 – 523221
Jaarrekening PAC 2019
Inkomsten 2019 Uitgaven 2019
Banksaldo 01-01-2019  €       1.104,97 Bankkosten  €             99,00
Afdracht raadslid J. Stoker  €          960,00 Onkosten diversen  €          159,10
Afdracht raadslid I. Driehuis  €          720,00 Beheer/onderhoud website  €          118,20
Contributies 2018:  7 personen  €          105,00 Storting naar PAC spaarrekening  €       2.500,00
Contributies 2019:  28 personen  €          420,00 Storting naar PAC fractierekening  €          100,00
Contributies 2020:  1 persoon  €             15,00
Donaties  €             10,00
Inkomsten diverse  €               1,04
Banksaldo 31-12-2019  €      359,71
                                                        +                                                                 +
 €       3.336,01  €       3.336,01
Samenvatting spaargelden:
Spaarsaldo 01-01-2019  €       1.000,00 Spaarsaldo 31-12-2019  €       3.500,00

jaarrekeningen 2015-2019