Informatie

Het PAC (Progressief Accoord Coevorden) is een politieke partij die sinds 1984 vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Coevorden.

Het PAC staat voor een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord. Een samenleving die ruimte geeft aan haar inwoners om mee te denken en mee te doen. Waar inwoners ruimte krijgen tot zelfontplooiing en creativiteit. Een samenleving waarin we met respect voor elkaar, onze omgeving en het milieu verantwoordelijkheid nemen. Om samen met anderen onze leefomgeving vorm te geven. Waarbij we oog hebben voor de ander, waar we verschillend mogen zijn en waar we vanuit die visie met elkaar op duurzame wijze de samenleving vorm willen geven. Het PAC staat voor een samenleving die open staat voor iedereen. Deze uitgangspunten zijn het gedachtengoed van het PAC.

Het PAC heeft de volgende kernambities:

De inwoner staat centraal. Wij hebben vertrouwen in wat onze inwoners zelf kunnen. Diegenen die daarbij een duwtje in de rug nodig hebben kunnen op ons rekenen.
We zijn ervan overtuigd dat zeggenschap en regie dicht bij de inwoners in de eigen omgeving bijdraagt aan het welzijn van íedereen. De betrokkenheid en medezeggenschap van de inwoners willen we actief versterken door de dialoog met alle inwoners op thema’s aan te gaan.

We geloven in de kracht van Coevorden en de unieke positie die onze gemeente in de grensstreek met Duitsland en Overijssel heeft. Wij staan voor een duurzame inrichting van onze gemeente waarbij het ook in de toekomst goed wonen, leven, werken en recreëren is. Vanuit een rijke historie en eigen identiteit. Wij geloven niet in gemeentelijke schaalvergroting, een fusie met andere gemeenten wijzen we aOp milieugebied willen we de meest groene, innovatieve en duurzame gemeente in Drenthe zijn. Het PAC gaat voor Coevorden Klimaatneutraal in 2030

Het PAC wil dat financiële middelen worden ingezet om de lokale democratie te versterken. Dorps- en wijkbudgetten geven naast het stimuleringsfonds kansen om dorp- en wijkvisies tot uitvoer te brengen.

Het PAC wil dat wethouders in het kader van gebiedsgericht werken aanspreekpunt worden voor een bepaald gebied binnen de gemeente. Dit versterkt de binding tussen inwoners en bestuur

Tevens wil het PAC dat naast inspreek- en meespreekrecht, de fracties inwoners op expertise ruimte kunnen geven hun inbreng te hebben bij onderwerpen die geagendeerd staan.